021-44458072 پشتیبانی

سرسیم گرد

جهت اتصال یک یا چند سیم به یک پیچ و یا اتصالات پیچی لازم است از سر سیم گرد استفاده گردد. در محل اتصال سیم به سر سیم از عایق PVC  و یا NYLON استفاده میشود. برای اتصال مناسب سر سیم بهتر است از ابزار مناسب اینکار استفاده گردد.
صفحه 1

در حال بارگذاری 2 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 2 رکورد بعدی