021-44458072 پشتیبانی

سرسيم دوشاخه

به منظور اتصال الکیتریکی سیم به پیچ هادی جریان الکتریکی از سرسیم دوشاخه استفاده میشود بدون اینکه نیاز به باز کردن کامل پیچ باشد. این نوع سرسیم از ورق برنجی قلع اندود ساخته شده و معمولا با یک غلاف پلاستیکی رنگی پوشیده میگردد. رنگ غلاف هم مطابق استاندارد است.
صفحه 1

در حال بارگذاری 2 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 2 رکورد بعدی